Pratite nas na:     

Pravila nagradne igre "Osvoji polovnjaka" - RS

ORGANIZATOR

Nagradnu igru priređuje pravno lice “TAB Co.” d.o.o. vlasnik i osnivač sajta www.polovniautomobili.ba.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Vrijeme trajanja nagradne igre je od 04.10.2021. god. do 06.12.2021.

PRAVO NA UČEŠĆE

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srpske, a učesnici mogu biti svi stanovnici sa prebivalištem u BiH.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:
• Lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca Ukoliko bude izvučena osoba koja nema pravo učešća u nagradnoj igri, pristupa se ponovnom izvlačenju. Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti pravila i ostali odgovarajući zakoni. Sve nagrade su neprenosive. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa. Dobitnici jedne nagrade ne mogu biti u konkurenciji I za preostale nagrade.

NAČIN UČESTVOVANJA

U nagradnoj igri „osvoji polovnjaka“ koju organizuje sajt polovniautomobili.ba, mogu da učestvuju svi naši registrovani korisnici, isključivo i samo fizička lica, koja imaju 50 i više PA kredita. Svi korisnici (fizička lica) sa jedinstvenim ID brojem korisnika, koji se u period od 04.10.2021. od 00:01 do 05.12.2021. 23:59h registruju na sajt polovniautomobili.ba i zakupe 50 ili više PA kredita, postaju potencijalni dobitnici u nagradnoj igri “osvoji polovnjaka”.

ID korisnika sistem dodjeli automatski i svaki učesnik nagradne igre ima svoj jedinstveni ID korisnika. Sistem takođe šalje obavještenje korisniku (na e-mail) da je sa tim ID-em učesnik nagradne igre koju organizuje sajt polovniautomobili.ba. Kada se završi vremensko trajanje nagradne igre svi korisnici koji su dobili obavještenje da su učesnici u nagradnoj igri i potencijalni dobitinici polovnog automobila, dobijaju obavještenje da je vremenski period nagradne igre istekao. Takodje se obavještavaju o izvlačenju koje će biti organizovano uživo sa tačno definisanim datumom i vremenom izvlačenja.

SAGLASNOST UČESNIKA

Učestvovanjem u nagradnoj igri, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

IZVLAČENJE NAGRADA

Dobitnici će biti izvučeni slučajnim odabirom.

ID broj korisnika će biti odštampani na kartončiće i ubačeni u providnu kutiju koja će biti postavljen u centralnom dijelu sjedišta organizatora, presavijeni tako da se tek pri njihovom otvaranju vide podaci. Predstavnik ORGANIZATORA će fizički pristupiti kutiji, izvući kartončić, te pročitati podatke o ID broju, provjeriće se ID broj u bazi i pročitati učesnik nagradne igre, koji dobija Izvlačenju će prisustvovati I nadgledati tročlana komisija.

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se u živom prenosu na web linku sa striming prenosom, u okviru zakupljenog termina trajanja 15 minuta. Izvlačenje će se održati 08.12.2021. u rasponu od 12h do 20h kada se ispune tehnički uslovi o čemu će biti obavješteni svi učesnici nagradne igre putem e-maila i sms poruke.

U slučaju da dobitnik nagrade bude diskvalificiran ili odbije da prihvati nagradu ili istom ne bude bilo moguće uručiti nagradu iz bilo kojih razloga predviđenih ovim pravilima Priređivač će u roku od 15 dana od dana nagradnog izvlačenja organizirati dodatno izvlačenje na kojem će biti izvučeni rezervni dobitnici nagrada po istom principu kao kod nagradnog izvlačenja iz prethodnog stava ovog člana. Rezervni dobitnik stiče pravo na nagradu.

NAGRADA I PRIBLIŽBA VRIJEDNOST NAGRADE:

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nije dozvoljeno mijenjati nagrade za novac.

Glavna nagrada Ford Focus 2015 god.

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

Dobitnik nagradne igre će bit obaviješten putem telefona uživo u toku izvlačenja, Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana od dana izvlačenja na osnovu broja mobilnog telefona koji je napisan prilikom registracije, dobitnik gubi pravo na nagradu. U tom slučaju izvlači se zamjenski ID korisnika iz bubnja kojem će biti dodijeljena nagrada. Rok za podizanje nagrade je 7 dana od dana izvlačenja. Nagrada se može podići ispred prostorija firme priređivača (organizatora). U slučaju da nagradu dobije maloljetno lice ili lice ograničene sposobnosti, nagrada se preuzima uz prisustvo roditelja ili staratelja. Dobitnici dolaze s ličnom kartom, kako bi se utvrdila identifikacija i mjesto boravka dobitnika.

PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se nagrada oduzima.

POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradama. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici prihvataju da organizator, neće na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, moglo nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

OTKAZIVANJE

Nagradna igra se može otkazati u slučaju nastanka okolnosti više sile na koje organizator nije mogao utjecati. Ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU

Pravila se utvrdjuju na osnovu Službenog glasnika broj 22/19 članovi 101-104. Porez na dobitak od igre na sreću će biti regulisan u skladu sa zakonom o igrama na sreću Sl. Glasnik 22/19, član 101-104.